Tổng hợp hướng dẫn Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32

Danh sách tổng hợp các bài hướng dẫn xây dựng ứng dụng Internet of Things sử dụng các module Wireless MCU (wifi) gồm NodeMCU ESP8266, ESP32 với các nền tảng của Google, AWS, Blynk, OpenHAB… được các thành viên trong nhóm IoTs thuộc Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT thực hiện.

I. Các chức năng Vi điều khiển với NodeMCU ESP8266 và ESP32

1. Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho NodeMCU ESP8266

2. Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho ESP32

3. Chức năng nhập xuất tín hiệu số (GPIO) trên NodeMCU, ESP32 Dev Kit và những lưu ý

4. Truyền nhận dữ liệu với giao tiếp Serial (UART) với Arduino IDE 

5. Sử dụng chức năng ADC trên NodeMCU và ESP32 Dev Kit 

6. Hướng dẫn nạp Code cho ESP8266 sử dụng USB-TTL và Arduino IDE

7. Hướng dẫn nạp firmware ESP32 và ESP8266 bằng ESPTOOL, không cần IDE Arduino

II. Các bài viết hướng dẫn về MQTT Broker

1. Hướng dẫn cài đặt Broker Mosquitto trên Windows

2. Hướng dẫn kiểm tra Broker Mosquitto sau khi cài đặt

3. Hướng dẫn cài đặt Broker HiveMQ, mở port WebSocket

III. Các bài viết với nền tảng Blynk

1. Hướng dẫn cài đặt Server Blynk trên Windows – không giới hạn Energy

2. Đồng bộ giữa điều khiển bằng tay và từ xa sử dụng ứng dụng Blynk

IV. Các bài viết với nền tảng OPENHAB

1. Hướng dẫn cài đặt OPENHAB 2 trên Windows

2. Hướng dẫn xây dựng ứng dụng OpenHAB tích hợp MQTT Binding 2.4.0

V. Hướng dẫn điều khiển thiết bị điện sử dụng trợ lý ảo Google Assistant và ESP8266 sử dụng mô hình Conversational Actions 

Phần 1: Giới thiệu Actions on Google

Phần 2: Giới thiệu nền tảng Dialogflow và tạo Action đầu tiên

Phần 3: Thiết kế hội thoại với Dialogflow

Phần 4: Mô phỏng và triển khai ứng dụng với Actions on Google Integration

Phần 5: Xây dựng và triển khai Fulfillment

Phần 6: Kết nối Firebase Realtime Database

VI. Xây dựng ứng dụng Internet of Things với trợ lý ảo Google Assistant và ESP8266 sử dụng Smart home Actions

Phần 1: Phân tích thiết bị thông minh hỗ trợ mô hình Smart home Actions

Phần 2: Khởi tạo Smart home project và cài đặt môi trường lập trình

Phần 3: Home Graph, Device Types/Traits và xây dựng Fulfillment

Phần 4: Liên kết Actions với Fulfillment và lập trình ESP8266

Xem thêm: Video youtube hướng dẫn thực hiện ứng dụng

VII. Chuỗi Xây dựng hệ thống Internet of Thing sử dụng nền tảng AWS IoT

Phần 1: Hướng dẫn tạo Thing, Device Certificate và Policy

Phần 2: Tương tác với Device Shadow sử dụng giao thức MQTT

Phần 3: Kết nối ESP32 Dev Kit và AWS IoT sử dụng giao thức MQTT 

Hướng dẫn gửi cảnh báo qua Email sử dụng AWS IoT Core và Amazon SNS

VIII. Xây dựng hệ thống Internet of Thing sử dụng nền tảng Google Cloud IoT Core

Phần 1: Tổng quan về Google Cloud IoT Core và hướng dẫn liên kết tài khoản

Phần 2: Hướng dẫn tạo chứng chỉ cho thiết bị để kết nối với Google IoT Core

Phần 3: Hướng dẫn đăng ký và kết nối thiết bị tới Google IoT Core

Phần 4: Tương tác giữa các thiết bị IoT với Google IoT Core thông qua giao thức MQTT

IX. Một số bài viết khác

1. Điều khiển thiết bị điện bằng Cảm biến điện dung

2. Hướng dẫn sử dụng Facebook Messenger điều khiển thiết bị qua ESP8266

3. HTTP Request và HTTP Response Phương thức giao tiếp giữa Server-Client

4. Chuỗi JSON, tương tác với Firebase Realtime Database sử dụng ESP8266

5. Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua Google Assistant và ESP8266 sử dụng IFTTT
—————————-
Rất mong nhận được các thông tin phản hồi, góp ý từ các bạn để nhóm tiếp tục hoàn thiện và thực hiện thêm các bài viết chia sẻ.
Chúc các bạn thành công!

Theo dõi fanpage để cập nhật nhanh nhất những thông tin từ Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT:
TAPIT – Learning, Research and Sharing Community

Nhóm TAPIT IoTs