KHÓA HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
tại Đà Nẵng

Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình sử dụng ngôn ngữ C dựa trên các kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa, câu lệnh điều khiển, câu lệnh vòng lặp, mảng, con trỏ, khai báo – định nghĩa và sử dụng hàm, sử dụng thư viện. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, xây dựng lưu đồ thuật toán và khả năng tư duy logic. Chương trình của khóa học bao gồm 10 buổi học và không yêu cầu học viên có kiến thức nền. Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể:

  • Đọc hiểu được chương trình C
  • Thiết kế được lưu đồ thuật toán, phân tích được cấu trúc chương trình cho một yêu cầu thực tế
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C
  • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

Cấu trúc khóa học

  • 02 buổi/ 1 tuần, 2.5 giờ/1 buổi.
  • Bài tập về nhà sau mỗi buổi học

Kế hoạch học:

Buổi học Nội dung
Buổi 1 Cấu trúc 1 chương trình C, kiểu dữ liệu, chương trình “Hello World”!
Buổi 2 Biến, hằng và các phép toán.
Buổi 3 Các câu lệnh rẽ nhánh if, if…else, switch case.
Buổi 4 Các câu lệnh vòng lặp for, while, do…while.
Buổi 5 Khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm.
Buổi 6 Con trỏ, mảng.
Buổi 7 Khai báo và xử lý xâu chuỗi.
Buổi 8 Liên kết các file, thư viên.
Buổi 9 Nhập xuất tập tin.
Buổi 10 Các tiêu chuẩn cho một chương trình C.
Thời gian học:  15h30 – 18h00 thứ 5 và 15h30 – 18h00 chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 17/10/2019
Dự kiến số lượng: 20 học viên /1 lớp 
Địa điểm học: 40 Chơn Tâm 2,  Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
Giảng viên: Ks. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương
Học phí: 900.000 VNĐ
Đăng ký: các bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau qua Inbox Fanpage TAPIT – Learning, Research and Sharing Community
Họ và tên:
Các bạn đang học lớp:….(ví dụ: 17TDH) tại trường…(BKDN)
SĐT:
Email:
Người giới thiệu (nếu có): 

Mọi thắc mắc các bạn cũng Inbox Fanpage để được tư vấn!

Tham khảo thêm các khóa học tại TAPIT: 
– Lập trình Arduino
– Lập trình vi điều khiển MSP430
– Lập trình vi điều khiển ARM – STM32
– Lập trình Internet of Things