Mặc dù các dịch vụ riêng biệt trong AWS như IoT Core, Device Shadow, DynamoDB,… đều cung cấp các phương thức để ứng dụng có thể kết nối và trao đổi dữ liệu qua API hay SDK, tuy nhiên một hệ thống IoT hoàn chỉnh đòi hỏi phải thiết kế riêng một tập hợp các API lớp ứng dụng theo một tiêu chuẩn chung nhất để các ứng dụng có thể dễ dàng tương tác đảm bảo khả năng dễ dàng mở rộng, kế thừa và bảo trì hệ thống nâng cấp về sau.Continue Reading