Có hai cách để MCU trao đổi dữ liệu với các thiết bị bên ngoài, đó là truyền dữ liệu nối tiếp và song song. Đối với kênh truyền nối tiếp, một số giao thức chúng ta thường sử dụng: SPI, I2C và UART. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về chuẩn giao tiếp SPI và hướng dẫn các bạn giao tiếp SPI với STM32F4.Continue Reading

Trong một chương trình C, tất cả các dòng lệnh bắt đầu bằng dấu #  như là #include, #define, #ifdef,… được xử lý bởi Preprocessor (bộ tiền xử lý), đây là một chương trình đặc biệt được gọi bởi Compiler (trình biên dịch). Hiểu một cách đơn giản thì bộContinue Reading

File firmware định dạng hex là một tập tin chứa nội dung chương trình cùng các thông tin chỉ dẫn với 6 loại HEX record khác nhau theo định dạng Intel HEX. Mỗi record sẽ bao gồm nhiều ký tự ASCII biểu diễn các giá trị theo mã hexadecimal. Trong quá trình FOTA, từ File Intel HEX chúng ta phải tách nội dung chương trình ra và lưu vào bộ nhớ flash của vi điều khiển theo các chỉ dẫn địa chỉ đi kèm trong file.Continue Reading