Với dân số hơn 600 triệu người, Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới với mức thu nhập và mức sống cao. Mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng ASEAN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về xã hội, sức khoẻ và môi trường làm cản trở sự phát triển của khu vực.Continue Reading

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cộng đồng TAPIT, phát huy khả năng thực hiện, trình bày đề tài khoa học của các thành viên trong cộng đồng. Ban lãnh đạo TAPIT chính thức phát động cuộc thi “Chia sẻ đề tài khoa học” với thông tin cụ thể như sauContinue Reading