Giải thưởng Sinh viên NCKH – Euréka lần XIX năm 2017

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIX năm 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi

dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu

khoa học trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học viện.

– Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản

xuất và cuộc sống.

2. Yêu cầu:

– Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng

dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

– Thực hiện đúng theo thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:

1. Đối tượng:

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn

quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi

tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1

hoặc nhiều công trình.

Hình thức đăng ký:

– Các cá nhân đang theo học bậc đại học, cao đẳng đăng ký tham gia theo đơn

vị trường, viện nghiên cứu, ban tổ chức không nhận đăng kí của các tác giả gửi trực

tiếp về cho ban tổ chức.

2. Số lượng:

Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng

ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng, các trường có trách nhiệm thành lập hội

đồng hoặc hội nghị khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có

chất lượng đạt yêu cầu giới thiệu tham gia Giải thưởng.

Mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi trường được giới thiệu tối đa 10 đề tài

nghiên cứu khoa học.

3. Thời gian và địa điểm nộp đề tài:

3.1. Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đề tài hoàn chỉnh tham gia Giải thưởng trực

tiếp trong ngày 30/9/2017 (bắt đầu lúc 8h00 sáng và kết thúc vào 17h00 chiều). Đối

với các tỉnh, thành phố ở xa có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện trước ngày

30/9/2017. Ban tổ chức không nhận đề tài của các đơn vị gửi dự thi sau ngày

30/9/2017.

Thông tin chi tiết:  ( https://drive.google.com/file/d/0B-sZjRPZs4-ZeGh3NWptQTNVRlk/view?usp=sharing )