Ở bài viết này các bạn sẽ được thực hành những lý thuyết được nêu ở bài “Tìm hiểu về định dạng của một số gói tin MQTT” để có thể nắm rõ về mô hình publish/subscribe giữa các Client trong giao thức MQTT, cũng như định dạng của một số gói tin MQTT.Continue Reading

Một Client có thể đóng vai trò là một Publisher khi thực hiện publish một gói tin hoặc là một Subscriber khi thực hiện subscribe một Topic. Các Client muốn thực hiện publish hoặc subscribe thì phải thực hiện các bước sau: Thiết lập kết nối TCP đến máy chủ có chứa Broker, thiết lập kết nối đến Broker bằng cách gửi gói tin CONNECT, đợi gói tin phản hồi CONNACK từ Broker để kiểm tra kết nối được thiết lập thành công hay thất bại, nếu kết nối thành công, Client có thể gửi gói tin PUBLISH hoặc SUBSCRIBE đến một Topic tại Broker.Continue Reading