Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học và các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ.
(Đang cập nhật)