Khóa học Xử lý ảnh bao gồm tổng quan về xử lý ảnh, trích được thuộc tính trong ảnh phục vụ cho việc nhận dạng. Khóa học giúp học viên có thể tự xây dựng một hệ thống nhận dạng.

KHÓA HỌC

“XỬ LÝ ẢNH SỐ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ MATLAB”

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Bạn sẽ có những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình
MatLab, xử lý ảnh.
Tự tay xây dựng được các đề tài liên quan đến xử lý ảnh và nhận
dạng.
Sau khóa học, bạn vẫn được tư vấn, hỗ trợ về các đề tài và được hỗ
trợ địa điểm. Và đặc biệt hơn, các bạn sẽ trở thành một thành viên
TAPIT.

YÊU CẦU

Cấu hình laptop:

  • Ram lớn hơn 4Gb.
  • Phần mềm MatLab phiên bản 2015 trở lên.
  • Có kiến thức về tín hiệu hệ thống, đại số.
  • Làm bài tập về nhà đầy đủ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình MatLab – Cấu trúc chương trình, hằng, biến, toán tử, vòng lặp, điều kiện, mảng, ma trận, vẽ đồ thị …Thực hành trên phần mềm MatLab.

Buổi 2: Tổng quan về xử lý ảnh – Khái niệm, các ứng dụng, đọc và xử lý bức ảnh đầu tiên.

Buổi 3: Biến đổi mức xám và Histogram – Các công thức cơ bản dùng để xử lý mức xám của ảnh và đồ thị Histogram.
Buổi 4: Lọc trong miền không gian – Phép chập trong miền 2 chiều, giới thiệu và áp dụng các loại bộ lọc trong miền không gian.

Buổi 5: Lọc trong miền tần số – Biến đổi Fourier nhanh (FFT), tạo các bộ lọc trên miền tần số.

Buổi 6: Tạo nhiễu và phục hồi ảnh – Thêm nhiễu và phục hồi ảnh kém chất lượng.

Buổi 7,8: Xử lý ảnh màu – Giới thiệu và xử lý ảnh RGB, HSV, YCbCr…

Buổi 9,10: Các phép toán hình thái học – Các phép toán tính khoảng cách, góc, phương hướng của các đối tượng trong ảnh.

Buổi 11,12: Phân vùng đối tượng – Các kỹ thuật phân vùng đối tượng trong ảnh, tách đối tượng ra khỏi nền.

Buổi 13,14: Đơn giản hóa đối tượng – Giảm độ phức tạp của đối tượng hỗ trợ cho quá trinh trích thuộc tính đăc trưng.

Buổi 15,16: So khớp và mô hình Neurol Network – Giới thiệu về Machine Learning và cấu hình mô hình nhận dạng.

Final Project: Hệ thống nhận dạng chữ viết tay.


Điền thông tin để đăng kí.
Please enter your full name.