Site icon TAPIT

Kho tài liệu

A. LỚP INTERNET OF THINGS

 1. Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình NodeMCU
 2. Hướng dẫn đăng kí tài khoản ThingSpeak và cài đặt trên Arduino IDE
 3. Hướng dẫn đăng ký Blynk Server TAPIT
 4. Hướng dẫn cài đặt XAMPP trên PC Windowns
 5. Hướng dẫn sử dụng hosting TAPIT
 6. Hướng dẫn cài đặt Broker HiveMQ trên Windows hỗ trợ Websockets
 7. Hướng dẫn cài đặt Broker Mosquitto trên Windows
 8. Hướng dẫn test Broker Mosquitto trên Windows
 9. Hướng dẫn cài đặt MQTT Lens
 10. Hướng dẫn đăng kí CloudMQTT
 11. Hướng dẫn sử dụng thư viện Paho JS Client
 12. Hướng dẫn cài đặt OpenHAB2
 13. Hướng dẫn cài đặt Blynk Server trên máy tính Windows

B. LỚP VI ĐIỀU KHIỂN STM32

 1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil C
 2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm STM32 CubeMx
 3. Hướng dẫn cài đặt package STM32F10x
 4. Link tải driver ST-Link 
 5. Hướng dẫn kết nối kit STM32F103C8T6 và mạch nạp ST-Link V2

C. LỚP VI ĐIỀU KHIỂN MSP430G2553

 1. Hướng dẫn cài đặt IAR MSP430
 2. Hướng dẫn cấu hình Project MSP430
 3. Hướng dẫn cài đặt MSP430 Application UART

D. LỚP THIẾT KẾ MẠCH PCB

 1. Hướng dẫn cài đặt Altium Designer 16

E. LỚP XỬ LÝ ẢNH SỐ 

 1. Hướng dẫn cài đặt MATLAB 2017
 2. Hướng dẫn cài đặt python
Exit mobile version