1. Kit phát triển STM32F103C8T6 và mạch nạp ST-LINK V2

2. Kit phát triển NodeMCU ESP8266 và ESP32

3. Kit Arduino UnoR3 loại chân cắm và chân dán

3.